No title

No title
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ภูมิประเทศและที่ตั้ง ลักษณะประชากร เชื้อชาติ ศาสนา และภาษา ประชากร

ประชากรหนาแน่นสุดในภูมิภาค  และเป็นประเทศเล็กที่สุดในภูมิภาค  มีจำนวนประชากรประมาณ 4.24 ล้านคน(2547) ส่วนใหญ่เป็น เชื้อชาติจีน ถึงร้อยละ (76.5 %)  เชื้อชาติมาเลเซีย (13.8 %)   เชื้อชาติอินเดีย (8.1%)  และเชื้อชาติอื่น ๆ (1.6%)  ความหนาแน่นของประชากรต่อเนื้อที่ตารางกิโลเมตร ถือว่าอยู่ในอัตราที่สูงมากกว่าประเทศไทยถึง 40 เท่า
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ภาษา

สิงคโปร์มีภาษาราชการถึง 4 ภาษา คือ อังกฤษ จีน มาเลย์ และภาษาทมิฬ  ศิลปวัฒนธรรมก็เป็นลักษณะผสมระหว่างจีน มาเลเซีย และอินเดีย

ภาษาประจำชาติ:  คือภาษามาเลย์

ภาษาราชการ:  ที่ใช้กันอยู่คือ ภาษาจีนกลาง, ภาษาทมิฬ และ ภาษาอังกฤษ

ภาษาที่ถูกใช้บ่อยมากที่สุด:  คือ ภาษาอังกฤษ คนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า, ตลาด, โรงแรม, แท็กซี่ และภัตราคาร จะไม่มีปัญหาในเรื่องของภาษาที่ใช้ หากคุณมีความสามารถในด้านภาษาจีนกลาง และ / หรือ ภาษามาเลย์ก็จะมีประโยชน์อยู่มาก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ศาสนา

ศาสนาที่ประชาชนนับถือมีทั้งศาสนาพุทธ, ขงจื้อ, เต๋า, อิสลาม, คริสเตียน และฮินดู  ไม่มีศาสนาประจำชาติของสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม   ผู้คนในสิงคโปร์มีอิสระในการนับถือศาสนาที่กลาวมาแล้ว ก็ยังมีศาสนาอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มเล็กอีกด้วย ได้แก่ ซิกซ์, ยิว ในบรรดาตึกเก่า ๆ ในสิงคโปร์ก็จะรวมไปถึง สุเหล่า, โบสถ์ และวัดต่าง ๆ ด้วย  ในปี 1990 มีการเก็บสถิตปรากฎว่า ประชากรที่อายุ 10 ปีขึ้นไปจะนับถือศาสนาพุทธและเต๋ามาก โดยในจำนวนนี้จะเป็นคนจีนเสียส่วนใหญ่ และอาจมีการผสมผสานในความเชื่อของศาสนา แต่ละแห่งเข้าไปด้วย มีประมาณ 15 เปอร์เซนต์นับถือศาสนาอิสลาม 13 เปอร์เซนต์นับถือศาสนาคริสต์เตียน และ 4 เปอร์เซนต์นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดเป็นชาวอินเดีย


 

 

No title

 

 

เลือกหัวข้อที่ต้องการ
เลือกหัวข้อที่ต้องการ

สภาพภูมิศาสตร์ อากาศ เวลา แผนที่สิงคโปร์

สภาพสังคมและวัฒนธรรมสิงคโปร์

ลักษณะประชากร เชื้อชาติ ศาสนาและภาษา

การเมือง การปกครอง กฏหมาย

สาธารณสุข สาธารณูปโภค

สภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ

อาหารการกิน

การท่องเที่ยว

การเดินทาง คมนาคมขนส่ง ระบบสื่อสาร

ที่อยู่อาศัย

การศึกษา

การทำงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสิงคโปร์

 

No title

ข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์

หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ

ข้อมูลระบบการศึกษา

ข้อมูลการทำงาน

ข้อมูลการเตรียมตัวเพื่อเดินทาง

ข้อมูลเพื่อการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

ข้อมูลการเตรียมสัมภาระ+ของจำเป็น

ข้อมูลการจัดการบัญชีและเงินสำรอง

ข้อมูลการตรวจสอบเอกสารการเข้าเมือง

ข้อมูลระบบการประกันสุขภาพ

ข้อมูลการดำรงชีวิตในสิงคโปร์

ข้อมูลอื่น ๆ

ลิงค์ข้อมูลที่จำเป็น

รวมลิงค์มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

รวมลิงค์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย

รวมลิงค์สายการบินชั้นนำ

รวมลิงค์สถานฑูตทั้งหมดในประเทศไทย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

 

No title

  ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ iGointer | ติดต่อ iGointer | แจ้งความผิดพลาดบนเว็บไซต์