No title

No title
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ภูมิประเทศและที่ตั้ง

สภาพสังคมและวัฒนธรรมออสเตรเลีย

australian winery

 สภาพสังคมและแนวโน้มวัฒนธรรมโดยภาพรวม 

ออสเตรเลียเป็นสังคมประชาธิปไตยที่มั่นคง มีแรงงานที่มีทักษะ และมีเศรษฐกิจ ที่แข็งแกร่ง พร้อมต่อการแข่งขัน ด้วยประชากรกว่า 20 ล้านคน ออสเตรเลียเป็นประเทศเดียวที่ครอบครองทวีปทั้งทวีป และเป็นประเทศที่มี พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลก สังคมพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียประกอบด้วย ชาวอะบอริจิน ชาวเกาะช่องแคบทอร์เรส และผู้อพยพจากประมาณ 200 ประเทศทั่วโลก

ออสเตรเลียไม่เพียงแต่จะเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญ แต่ยังส่งออกบริการ และสินค้าอุตสาหกรรมที่ทันสมัยอีกด้วย เศรษฐกิจของออสเตรเลีย มีลักษณะเปิดกว้างและใช้นวัตกรรม รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถเติบโตได้ในสภาวะที่การแข่งขันรุนแรง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจออสเตรเลียมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีอัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง และกำลังการผลิตอันแข็งแกร่ง

รัฐบาลออสเตรเลียมุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น โดยมีแผนปฏิบัติการ "สนับสนุนความสามารถของออสเตรเลีย - สร้างอนาคตของชาติผ่านวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์คิดค้น"

สำหรับเศรษฐกิจในระดับโลก ทักษะทางภาษานับได้ว่าเป็นความได้เปรียบที่สำคัญของแรงงาน แม้ว่าออสเตรเลียจะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่ประชากรมากกว่า 4.1 ล้านคนสามารถพูดภาษาที่สองได้ นักลงทุนในออสเตรเลีย จึงรู้สึกคุ้นเคยกับวัฒนธรรมการทำงานแบบตะวันตก และแรงงานที่สามารถทำงานได้ทั้ง ในบรรยากาศแบบตะวันตกและแบบเอเชีย ชาวออสเตรเลียมีทักษะในการใช้ภาษาต่างๆ ของเอเชียมากที่สุดในภูมิภาค ความพร้อมของทักษะทางภาษาและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยช่วยดึงดูดบริษัทต่างประเทศกว่า 840 บริษัท ให้มาตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในออสเตรเลีย

ทักษะในการใช้ภาษาและคุณสมบัติอื่นๆ ที่ดึงดูดบริษัทต่างประเทศเป็นผลพวงส่วนหนึ่งของสังคมพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลีย ในระยะเวลา 60 ปี ที่มีการวางแผนรับผู้อพยพ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีผู้ย้ายถิ่นฐานมาออสเตรเลียกว่า 6 ล้านคน รวมทั้ง ผู้ลี้ภัยกว่า 600,000 คน ทำให้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจาก 7 ล้านคน เป็น 20 ล้านคน

ความน่าประทับใจของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของออสเตรเลีย ความร่ำรวยทาง ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมพื้นเมือง ชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนอาหารและไวน์ที่ขึ้นชื่อ ทำให้ออสเตรเลียเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ทุกปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาออสเตรเลียมากกว่า 5 ล้านคน ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้จากเงินตราต่างประเทศ มากที่สุด

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างของออสเตรเลียทำให้มีพันธุ์ไม้พื้นเมือง สัตว์ และนกมากมาย หลายชนิดที่ไม่สามารถพบได้ในที่อื่นในโลก ออสเตรเลียเป็นประเทศที่จริงจังกับการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติเหล่านี้ และได้ออกมาตรการมากมายเพื่อการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการขึ้นทะเบียนมรดกโลก การกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ามากมาย

ออสเตรเลียเป็นดินแดนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีผู้คนอาศัยอยู่แล้วประมาณ 60,000 ปี ก่อนการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป ชนพื้นเมืองอะบอริจิน และชาวเกาะช่องแคบทอร์เรส ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปออสเตรเลีย ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของออสเตรเลียมีระยะเวลาค่อนข้างสั้น เริ่มต้นเมื่อมีการตั้งรกรากของชาวยุโรปจากสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2331

คุณภาพชีวิตของชาวออสเตรเลียจัดได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สภาพแวดล้อมที่สะอาด บริการสาธารณสุข การศึกษา และวิถีชีวิตในออสเตรเลีย เมื่อประกอบกันแล้วทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่น่าอยู่ ประเพณีพื้นเมืองที่เก่าแก่และพหุวัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นในวัฒนธรรมที่หลากหลายและความสามารถทางศิลปะหลายรูปแบบ

ออสเตรเลียมีระบบการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี โดยมีอัตราการเข้าเรียนสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลก โดยเฉลี่ยชาวออสเตรเลียได้รับการศึกษาในระดับประถมและมัธยม เป็นระยะเวลานานกว่านักเรียนในหลายๆ ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี และ สหราชอาณาจักร ในแต่ละปี มีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อในออสเตรเลียเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติปัจจุบัน ออสเตรเลียจัดอยู่ในอันดับ 3 ของแหล่งการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ออสเตรเลียมีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มั่นคง เป็นผู้บุกเบิกสิทธิการออกเสียงเลือกตั้งของผู้หญิงและการลงคะแนนลับ ระบอบการปกครองของออสเตรเลียเป็นการผสมผสานของประชาธิปไตยเสรีนิยมของสหราชอาณาจักรและอเมริกาเหนือ แต่ยังคงลักษณะเฉพาะตัวในแบบของออสเตรเลีย

โครงการเพื่อผู้ลี้ภัย มนุษยธรรมและการให้ความช่วยเหลือยามฉุกเฉินของออสเตรเลีย สามารถลดผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ง ภัยธรรมชาติ หรือวิกฤตภัยอื่นๆ ที่มีต่อ ประชากรกลุ่มเสี่ยง ออสเตรเลียทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับวิกฤตเหล่านี้

IMD World Competitiveness Yearbook ปีพ.ศ. 2547 ได้จัดให้ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงเป็นลำดับที่ 4 ของโลก เลื่อนขึ้นจากลำดับที่ 7 เมื่อปีพ.ศ. 2546 และลำดับที่ 10 เมื่อปีพ.ศ. 2545

การมีกองทัพที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อความมั่นคงของออสเตรเลีย และออสเตรเลียได้ร่วมมือกับประเทศอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก รัฐบาลมีเจตนาที่ชัดเจนในการให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการป้องกันประเทศ และขณะที่กองทัพออสเตรเลียมุ่งมั่นต่อการรักษาความมั่นคงของโลกในภาพรวม ก็ยังให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นอันดับแรก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 สีประจำชาติ
สีทองและสีเขียวได้รับการประกาศเป็นสีประจำชาติของออสเตรเลียโดยผู้สำเร็จราชการ ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2527
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 วันชาติออสเตรเลีย
วันชาติออสเตรเลีย ตรงกับวันที่ 26 มกราคมของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันครบรอบ การคลี่ธงสหราชอาณาจักรที่ซิดนีย์ โคฟ ในปีพ.ศ.2331
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ตราแผ่นดิน


ได้รับพระราชทานจากกษัตริย์คิง จอร์จที่ 5 ในปีพ.ศ.2455 เป็นรูปโล่ที่มีสัญลักษณ์ของรัฐทั้ง 6 ของออสเตรเลีย หมายถึงการรวมเป็น สหพันธรัฐ และ สัญลักษณ์ประจำชาติ คือ ดอกวอทเทิ่ลสีทอง จิงโจ้ และนกอีมู ชาวออสเตรเลียโดยทั่วไปถือว่า ดอกวอทเทิ่ลสีทอง จิงโจ้ และ นกอีมู เป็นดอกไม้ สัตว์และนกประจำชาติ ดอกวอทเทิ่ลสีทอง หรือ Acacia pycnantha Benth ได้รับการประกาศเป็นดอกไม้ประจำชาติในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 เพลงชาติและธงชาติ

ธงชาติของออสเตรเลียได้รับการเชิญขึ้นเสาเป็นครั้งแรกที่นครเมลเบิร์น เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2444 โดยมีการประกวดการออกแบบที่มีผู้ส่งเข้าร่วมถึง 32,823 แบบ หมู่ดาวแห่ง Southern Cross เป็นสัญลักษณ์แทนที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของออสเตรเลียในซีกโลกใต้ และ ดาวดวงใหญ่ของเครือรัฐหมายถึงการเป็นสหพันธ์ของรัฐและดินแดนในปกครอง

เพลง 'Advance Australia Fair' ได้รับการประกาศให้เป็นเพลงชาติ ออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2527

เนื้อเพลงประจำชาติออสเตรเลีย

Australians all let us rejoice,
For we are young and free;
We’ve golden soil and wealth for toil;
Our home is girt by sea;
Our land abounds in nature’s gifts
Of beauty rich and rare;
In history’s page, let every stage
Advance Australia Fair.
In joyful strains then let us sing,
Advance Australia Fair.

Beneath our radiant Southern Cross
We’ll toil with hearts and hands;
To make this Commonwealth of ours
Renowned of all the lands;
For those who’ve come across the seas
We’ve boundless plains to share;
With courage let us all combine
To Advance Australia Fair.
In joyful strains then let us sing,
Advance Australia Fair.

 


 

 

No title

 

 

เลือกหัวข้อที่ต้องการ
เลือกหัวข้อที่ต้องการ

สภาพภูมิศาสตร์ อากาศ เวลา แผนที่ออสเตรเลีย

สภาพสังคมและวัฒนธรรมออสเตรเลีย

ลักษณะประชากร เชื้อชาติ ศาสนาและภาษา

การเมือง การปกครอง กฏหมาย

สาธารณสุข สาธารณูปโภค

สภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ

อาหารการกิน

การท่องเที่ยว

การเดินทาง คมนาคมขนส่ง ระบบสื่อสาร

ที่อยู่อาศัย

การศึกษา

การทำงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและออสเตรเลีย

 

No title

ข้อมูลเกี่ยวกับออสเตรเลีย

หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ

ข้อมูลระบบการศึกษา

ข้อมูลการทำงาน

ข้อมูลการเตรียมตัวเพื่อเดินทาง

ข้อมูลเพื่อการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

ข้อมูลการเตรียมสัมภาระ+ของจำเป็น

ข้อมูลการจัดการบัญชีและเงินสำรอง

ข้อมูลการกักกันและตรวจโรคติดต่อ

ข้อมูลการตรวจสอบเอกสารการเข้าเมือง

ข้อมูลระบบการประกันสุขภาพ

ข้อมูลการดำรงชีวิตในออสเตรเลีย

ข้อมูลอื่น ๆ

ลิงค์ข้อมูลที่จำเป็น

รวมลิงค์มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

รวมลิงค์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย

รวมลิงค์สายการบินชั้นนำ

รวมลิงค์สถานฑูตทั้งหมดในประเทศไทย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

No title

  ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ iGointer | ติดต่อ iGointer | แจ้งความผิดพลาดบนเว็บไซต์