การศึกษานานาชาติ
 สหรัฐอเมริกา
 แคนาดา
 ออสเตรเลีย
 นิวซีแลนด์
 สิงคโปร์
 หน้าเว็บใหม่
 home
 Event & Calendar
 Webmaster Login
 Username
 Password

 

วีซ่าและหนังสือเดินทาง
ตรวจสอบวีซ่าที่ได้รับว่าเป็นวีซ่าประเภทไหน มีระยะเวลาที่ถูกต้อง พร้อมเงื่อนไขต่างๆ กำหนดไว้ น้องๆ อย่าลืมถ่ายสำเนาไว้ให้กับผู้ปกครองที่เมืองไทยด้วย ในกรณีที่ต้องอ้างถึง เช่น การจัดส่งเงินไปให้กับนักศึกษาในภายหลัง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การจัดกระเป๋าขึ้นเครื่อง
ปกตสายการบินไทยไปยังประเทศนิวซีแลนด์จะอนุญาติให้นำสัมภาระได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อคน และกระเป๋าติดตัว เช่น กระเป๋าเป้ , กระเป๋าสะพาย ที่อาจเอาไว้เก็บเอกสาร CoE , กระเป๋าสตางค์ (รวมถึงเครื่องเล่นเกมส์ระหว่างนั่งเครื่อง) มีน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม หากจำเป็นต้องมีน้ำหนักเกินต้องติดต่อสายการบินล่วงหน้า เพื่อขอผ่อนผันหรือชำระค่าบริการเพิ่ม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การตรวจสุขภาพ
น้องๆ ควรตรวจสุขภาพนอกเหนือจากที๋โรงพยาบาลตรวจตามเงื่อนไขของสถานฑูต เช่น สายตา และ ฟัน เพราะว่า ประกันสุขภาพ OSHC ไม่คุ้มครอง และมีค่าใช้จ่ายแพงเมื่อต้องทำการรักษาที่นิวซีแลนด์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ข้อมูลเพิ่มเติม

ควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เช่น วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เขียนเล่าเกี่ยวกับนิวซีแลนด์ รวมถึง ควรจะซื้อแผนที่และพอคเก็ตบุคแนะนำการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ติดตัวไปด้วย ถือคติว่า รู้มากกว่าเอาไว้ ก็ไม่เสียหายและไม่ได้จ่ายแพง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เอกสารเกี่ยวกับการเรียนในประเทศนิวซีแลนด์
1. ใบตอบรับการเป็นนักศึกษา CoE สำคัญมาก ถ้าลืมเอาไปก็อาจเข้าประเทศไม่ได้
2. ผล IELTS หรือ TOEFL เพื่อแสดงกับสถาบันการศึกษา (ถ้ามี)
3. ใบผ่านงาน
4. Transcript
โดยน้อง ๆ ต้องถ่ายเอกสารนี้ไว้ที่บ้าน 1 ชุด ในกรณีที่ตัวจริงหายหรือในบางกรณีต้องให้ผู้ปกครองใช้อ้างอิง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เอกสารบัตรประจำตัว
1. บัตรประชาชน
2. ใบขับขี่
3. ใบขับขี่สากล
โดยน้อง ๆ ต้องถ่ายเอกสารนี้ไว้ที่บ้าน 1 ชุด ในกรณีที่ตัวจริงหายหรือในบางกรณีต้องให้ผู้ปกครองใช้อ้างอิง และต้องถ่ายสำเนาเอกสารติดตัวไว้ใช 1 ชุด ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ต้องใช้สำเนาหลักฐานพวกนี้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ขอตำราเรียน
เช่น พจนานุกรม , คู่มือภาษาอังกฤษที่เป็นฉบับภาษาไทย , ตำราเฉพาะสาขา ให้เอาไปเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เอกสารเกี่ยวกับการเรียนในประเทศนิวซีแลนด์
1. ใบตอบรับการเป็นนักศึกษา CoE
2. ผล IELTS หรือ TOEFL
3. ใบผ่านงาน
4. Transcript
โดยน้อง ๆ ต้องถ่ายเอกสารนี้ไว้ที่บ้าน 1 ชุด ในกรณีที่ตัวจริงหายหรือในบางกรณีต้องให้ผู้ปกครองใช้อ้างอิง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เครื่องแต่งกาย
ให้ซื้อจากประเทศไทยดีกว่า เพราะราคาถูกกว่า และให้เตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยสำหรับน้องๆ ที่จะไปอยู่ในประเทศเขตหนาว เช่น เมลเบิล , แคนเบอรรา , โฮบาต และยังต้องเตรียมชุดสบาย ๆ ที่ไม่เป็นทางการมากนัก เพราะนักศึกษาที่นิวซีแลนด์ ไม่วุ่นวายเรื่องการแต่งกาย ใส่อะไรก็ได้ สนใจที่ความตั้งใจในการเรียนเท่านั้น ( นี่หละมัง .. ที่ทำให้ชาติเขาเจริญ เพราะว่าเขาใส่ใจที่เรื่องควรใส่ใจ แต่ประเทศไทยกลับรณรงค์ให้ใส่เครื่องแบบ แต่ไม่รณรงค์ให้นักศึกษาใส่ใจเรื่องการเรียนเท่าที่ควร) อีกทั้งต้องเตรียมชุดที่เป็นทางการ เช่น กางเกงแสลค เสื้อแขนยาว เนคไท สูท หรือ ชุดสากลไปด้วย เพราะต้องใช้ในพิธีสำคัญ และ ชุดประจำชาติ เอาไว้สำหรับใช้ร่วมงานที่แสดงความเป็นไทย อาจเป็นชุดราชปะแตน ฯลฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ให้ซื้อจากประเทศไทยดีกว่า เพราะราคาถูกกว่า เช่น โคมไฟ (ซื้อที่มีสามขาและให้ดูฉลากด้วยว่ารองรับไฟ ที่ 220-240 โวลต์หรือไม่ ถ้าไม่ได้ แล้วน้องเอาไปใช้อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียได้) และให้เตรียม อแดปเตอร์ไปด้วย เพราะปลํ๊กไฟใช้ สามขา และ กำลังไฟ 240 โวลต์ (ประเทศไทยใช้ 2 ขา และ 220 โวลต์)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เงินสดติดตัว
น้องๆ ต้องแลกเงินบาทไทย เป็น เงินเหรียญนิวซีแลนด์ที่เคาน์เตอร์แลกเงินในสนามบินสุวรรณภูมิก่อนขึ้นเครื่องบินหรือถ้าจะแลกก่อน เพราะเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่าก่อน ก็จะช่วยประหยัดเงินได้มากขึ้น โดยให้แลกเป็นจำนวน 1,000 - 1,200 เหรียญนิวซีแลนด์ (ต้องใช้เงินประมาณ 28,000 - 33,600 บาท)  

น้องๆ ไม่สามารถหาแลกเงินบาท เป็น เงินนิวซีแลนด์ จากที่นั่นได้ เพราะว่าที่นั่นเขาไม่ได้ใช้เงินบาทในการแลกเปลี่ยน เพราะค่าเงินของไทยไม่ได้เป็นเงินสากลในเขตประเทศอื่น ๆ ดังนั้น ถ้าคิดว่าจะเอาเงินไทยไปแลกที่นิวซีแลนด์ น้องๆ อาจต้องอดข้าวหลายวัน เพราะไม่มีที่ไหนรับแลกเงินบาท .. อันนี้ต้องระวัง

โดยแบ่งสัดส่วนเป็นธนบัตรให้ได้สัก 800-900 เหรียญ และที่เหลือเป็นเหรียญต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับหยอดตู้โทรศัพท์ และใช้จุกจิกเมื่อไปถึงช่วงแรก ๆ

นอกจากนั้นยังควรแลกจำนวนเงินที่เหลือ เช่น 3,000 - 5,000 เหรียญ เป็น เช็คเดินทาง หรือ แบงค์ดราฟ โดยนำติดตัวไปด้วย เช็คจำนวนนี้เอาไว้ไปเปิดบัญชีธนาคาร และสามารถถอนเงินได้โดยบัตรเอทีเอ็มของนิวซีแลนด์หลังจากเปิดบัญชีแล้วประมาณ 5 วันทำการ

ที่ต้องแลกเป็นเช็คเพราะว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์ไม่อนุญาติให้ผู้เดินทางเข้านิวซีแลนด์ พกเงินสดติดตัวเกิน 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ยาประจำตัว
ควรมีฉลากกำกับยาเป็นภาษาอังกฤษ และมีใบความเห็นแพทย์ , ประวัติการรักษาโรคที่ออกโดยแพทย์ประจำตัว เป็นภาษาอังกฤษ ไปด้วย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ยาประจำตัว
ควรมีฉลากกำกับยาเป็นภาษาอังกฤษ และมีใบความเห็นแพทย์ , ประวัติการรักษาโรคที่ออกโดยแพทย์ประจำตัว เป็นภาษาอังกฤษ ไปด้วย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ที่พักและตั๋วเครื่องบิน
ควรติดต่อเกี่ยวกบที่พัก คนไปรับที่สนามบินและจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า เนื่องจากในช่วงของบางปี โดยเฉพาะช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน จะไม่มีที่ว่าง และไม่ควรเดินทางไปในวันหยุดเพราะอาจลำบากเรื่องการเดินทาง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิวซีแลนด์

หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ

ข้อมูลระบบการศึกษา

ข้อมูลการทำงาน

ข้อมูลการเตรียมตัวเพื่อเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

ข้อมูลการเตรียมสัมภาระ+ของจำเป็น

ข้อมูลการจัดการบัญชีและเงินสำรอง

ข้อมูลการกักกันและตรวจโรคติดต่อ

ข้อมูลการตรวจสอบเอกสารการเข้าเมือง

ข้อมูลระบบการประกันสุขภาพ

ข้อมูลการดำรงชีวิตในนิวซีแลนด์

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

รายชื่อสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์

ข้อมูลสำหรับผู้ปกครองนักเรียน

เหตุผลที่ทำไมต้องไปกับ iGointer

สรุปขั้นตอนการบริการของ iGointer

รวมภาพข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ

บริการของ iGointer

โปรแกรมคัดสรรพิเศษจาก iGointer

โปรแกรมการศึกษาต่อทั้งหมดจาก iGointer

ฟรี! บริการให้คำปรึกษา

การจองตั๋วเดินทางและที่พัก

ข้อมูลอื่น ๆ

ลิงค์ข้อมูลที่จำเป็น

รวมลิงค์มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

รวมลิงค์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย

รวมลิงค์สายการบินชั้นนำ

รวมลิงค์สถานฑูตทั้งหมดในไทย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

Last Update : 28 พ.ค. 51 - 19:51:23 น.
Visitor #: 6836

กลับขึ้นข้างบน

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ iGointer | ติดต่อ iGointer | แผนที่บริษัท |